Kur ishte ministër u akuzua për afera korruptive, fondet e huaja bien në dorë të Ilir Beqajt

Kur ishte ministër u akuzua për afera…

Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, pritet të marrë një detyrë të re, teksa do të menaxhojë se fondet e huaja që do t’i dhurohen Shqipërisë. E ndonëse Ilir Beqaj, i cili në kohën kur ishte ministër i Shëndetësisë është akuzuar për një sërë aferash korruptive, sot do të menaxhojë fondet e huaja, ndërsa siguria e këtyre parave vihet në dyshim.

VENDIMI:

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

***

V E N D I M

PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.590, DATË 4.9.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË MENAXHIMIT TË NDIHMËS SË HUAJ (SIMNH)”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, 7 e 8, të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Në vendimin nr.590, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. Në shkronjën “b”, të pikës 3, fjalët “… njësisë përgjegjëse për zhvillimin dhe mirëqeverisjen, në Kryeministri …” zëvendësohen me emërtimin “Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës”.
  3. Në shkronjën “c”, të pikës 6, fjalët “… njësisë përgjegjëse për sistemet e mirëqeverisjes, në Kryeministri …” zëvendësohen me emërtimin “Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës”.
  4. Në shkronjën “a”, të pikës 8, fjalët “… ministria përgjegjëse për financat …” zëvendësohen me emërtimin “Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës”.
  5. Shkronja “b”, e pikës 8, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“b) Institucionet, palë të interesuara, janë ministria përgjegjëse për financat, ministria përgjegjëse për Evropën, ministritë e linjës, Kryenegociatori për zhvillimin e negociatave të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës dhe institucionet buxhetore të qeverisjes së përgjithshme.”.

  1. Pas pikës 11 shtohet pika 11/1, me këtë përmbajtje:

“11/1. Sistemi Informatik i Menaxhimit të Ndihmës së Huaj, për krijimin e informacionit përkatës gjeohapësinor të të dhënave shtetërore të SIMNH-së ndërvepron me Gjeoportalin Kombëtar në administrim të Autoritetit Shtetëror të Informacionit Gjeohapësinor (ASIG), në përputhje me rregullat e legjislacionit në fuqi për informacionin gjeohapësinor.”.

  1. Në shkronjën “ç”, të pikës 10, fjalët “… ministria përgjegjëse për financat …” zëvendësohen me emërtimin “Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës”.
  2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Kryeministria, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës dhe Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapësinor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Më Të Klikuarat

Lajmet e fundit